ביטול המג'לה: המנהג ועקרונות הפיקה

משפטים: כרך יד
רות גביזון

ב־13 ביוני 1984 ביטל המחוקק הישראלי את המג'לה. דברי ההסבר להצעת החוק מפרטים את מהות המג'לה ואת העובדה, כי אין כיום צורך בהוראותיה המהותיות כחלק ממשפט ישראל. בסוף ההצעה מוצהר, כי אין ההצעה באה לפגוע במעמדו של המנהג בשיטת המשפט בישראל. רשימה זו מבוססת על נייר עבודה שהוגש למשרד המשפטים כחלק מעבודת ההכנה לקראת גיבוש הצעת חוק זו, שבמסגרתה נבדקו התוצאות המש­פטיות של ביטול המג'לה.