הערות על הדו״ח של הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי המשפט ובעיית ההפרדה בסמכות בערכאה ראשונה

משפטים: כרך יב
סטיבן גולדשטיין

הדין־וחשבון של הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי המשפט (ועדת לנדוי) שהתפרסם בנובמבר 1980 עורר התעניינות רבה הן בקרב משפטנים והן בקרב הציבור הרחב. עיקר המלצות הוועדה מתייחם לענייני בית המשפט העליון, להקמת מחלקה לערעורים בתוך בתי המשפט המחוזיים ולניהול משפטים פליליים. נושאים אלה, אשר דנו בהם ובוודאי ידונו בהם גם בעתיד, מהווים כולם המלצות לשינוי המצב הקיים.

לעומת הצעות אלה לשינוי המצב הקיים, רצוני לדון ברשימה זאת בחלקו של הדו״ח שאינו ממליץ על שינויים ניכרים, אלא דוחה את ההצעות לעשות כן. כוונתי להפרדה שבין בתי משפט השלום ובין בתי המשפט המחוזיים כערכאה ראשונה במישור האזרחי,שלגביה דחתה הוועדה הן את ההצעה לאחד (או במינות הוועדה ״להאחיד״) את שני סוגי בתי המשפט כערכאה ראשונה אחת ומאוחדת והן את האפשרות המרחיקה לכת פחות - להשאיר את הפילוג בין שני סוגי בתי המשפט, אך יחד עם זה לשנות באופן ניכר את החלוקה ביניהם.

כבר באביב שנת 1977 הציע פרופ׳ ש׳ גנוסר לאחד את בתי משפט השלום עם בתי המשפט המחוזיים, כפי שאיחדו האנגלים את סוגי בתי המשפט שלהם לפני מאה שנה. פחות משנה אחרי פרסום מאמרו של פרופ׳ גנוסר, בינואר 1978, מתח נשיא בית המשפט העליון דאז, כב׳ השופט זוסמן, במעמד השבעת שופטים, ביקורת חריפה על מבנה בתי המשפט הישראלים וסיכם את דעתו באומרו: ״גם התורכים נהגו כך, זהו הצידוק היחיד למבנה בתי המשפט כיום". בהתייחסו למבנה האומלל של בתי המשפט אמנם התכוון כב׳ הנשיא זוסמן בעיקר לעיסוק בית המשפט העליון בערעורים רבים שבזכות ושאינם מעוררים פלוגתות משפטיות עקרוניות, אולם הוא התכוון גם להפרדה בין בתי המשפט המחוזיים ובין בתי משפט השלום והמליץ במפורש על איחודם.

לי נראה, שלעומת גישתה של ועדת לנדוי צודקים פרופ׳ גנוסר וכב' השופט זוסמן ומן הראוי לאחד את שני הסוגים של בתי המשפט. ואם משום מה אין נכונות לעשות כך, הכרח הוא לשנות באופן ניכר את החלוקה בין שני סוגי בתי המשפט, וכוונתי בעיקר לביטול חלוקת הסמכות המבוססת על סוגים שונים של תביעות קרקעיות.

אני ער לעובדה, שהוועדה רצתה להמליץ על שינויים מעשיים, היינו שינויים שניתן לבצעם בתנאי משקנו היום, אולם נראה לי ששתי ההצעות הנ״ל, שהוועדה דחתה אותן ושאני מחייבן, הן גם נכונות עקרונית וגם מעשיות אפילו מבחינת האפשרות לבצען בטווח הנראה לעין.