ערבויות בבג"צ

משפטים: כרך כג
גדעון פרחמובסקי

הפרקטיקה הנוהגת בבית־המשפט הגבוה לצדק לחייב עותרים בהמצאת ערובה כתנאי להוצאת צווי־ביניים, עלולה לגרום לחסימת שערי בג ״צ בפני עותרים המייצגים אינטרס ציבורי רחב ולפגוע בביקורת השיפוטית על מעשי המנהל. במאמר זה מוצגת הבעייתיות שבדרישה להמצאת הערבות, ומוצעת מדיניות ראויה לשימוש באמצעי זה.