הפטור מבקרת חוק החוזים האחידים בשל תנאי התואם חיקוק

משפטים: כרך כד
משה בר ניב (בורנובסקי)

תנאים אחידים (סטנדרטיים) בחוזים נתונים לבקרה על פי הכללים המתווים בחוק החוזים האחידים תשמ״ג-1982, שתכליתו הגנת הצרכן, במשמעות הרחבה של מונח זה. כללי הבקרה שבחוק החוזים האחידים אמורים להביא להסרת קפוח הלקוחות העלול לנבוע מיכולת הספק להכתיב חוזים אחידים. החוק פוטר מבקרתו מספר תחומים, ובהם מקרים שהתנאי בחוזה האחיד תואם הוראת חיקוק, אף אם יש בתנאי כדי לקפח את הלקוח על פי מבחני הבקרה שבחוק. המאמר בוחן את היקף התחולה של תנאי הפטור מחמת תנאי התואם חיקוק ואת הפרשנות שניתנה לכך בפסיקה. המאמר מבקר את היקף הפטור ומציג מתכונת פרשנית שתאפשר הגנה נאותה ללקוחות מפני השימוש בעוצמה כלכלית.