מושג החובה לציית לחוק

משפטים: כרך יז
חיים גנז

במאמר זה אנסה להבהיר היבטים שונים של מושג החובה לציית לחוק. אעשה זאת על דרך של פולמוס עם העמדה הפילוסופית השוללת חובה זו בטענה שהכרה בה כרוכה בוויתור על אוטונומיה מוסרית. אכנה עמדה זו בשם ״אנרכיזם על־יסוד אוטונומיה״. בהתאם לה כרוכה החובה לציית לחוק מעצם מובנה בנכונות לבצע תמיד את אשר החוק אומר, תוך ויתור על שיפוט תכניו או תוך ויתור גמור על אפשרות הפרתו על־יסוד שיפוט.