נכסים הניתנים למישכון

משפטים: כרך ג
יהושע ויסמן

סעיף 1 לחוק המשכון, תשכ״ז—1967, אומר לנו כי ״משכון הוא שעבוד נכס״, אך אין החוק מספק לנו תשובה לשאלה מהו נכס. הגדרה ל״נכס״ אינה מצויה גם בפקודת הפרשנות. האם דן החוק רק בנכסים בעלי ישות מוחשית (tangibles) כפי שהיה, או שמא נמנים בחוק גם נכסים הנעדרים ישות מוחשית (intangibles) כמו פטנטים, מניות, חובות, וכד׳? האם כל ״דבר״ המביא תועלת כלכלית ייחשב כנכס לצורך חוק המשכון או שמא נדרשות מ׳דבר״ כשזה תכונות נוספות על מנת שייחשב ל״נכס״? הניתן לשעבד נכס שטרם הגיע לרשות החייב? החייב הנכס המשועבד להיות מסויים, או שמא ניתן לשעבד סוג מסויים של נכסים, כשהנכסים הספציפיים המרכיבים את הסוג אינם ידועים בעת השיעבוד, והם עתידים להשתנות מעת לעת (בגון שיעבוד מלאי, המתחלף מסעם לפעם)? וכן: מה צריכות להיות זכויות המשעבד ב״נכס״, האם רק נכס שבבעלות החייב ניתן לשיעבוד, או שמא יכול גם צד ג׳ לשעבד נכס שבבעלותו להבטחת חיובו של אחר; ושמא יכול החייב עצמו לשעבד נכס שאינו שלו ? שאלות אלה ננסה ללבן להלן.