הקשר הפלילי מול השותפות לדבר עבירה

משפטים: כרך ז
ש"ז פלר

שאלת היחס בין קשירת קשר לבין שידול, וכתוצאה מכך בין נסיון לקשור קשר לבין הנסיון לשדל— ה״הסתה״ — וכתוצאה מכל אלה, שאלת ענישתו של הנסיון לקשור קשר, למרות העדר הוראה מיוחדת לכך, לעומת היות ההסתה בת-עונשין מכוח הוראה מיוחדת דווקא— שאלות אלה נידונו לאחרונה בפסיקה וראויות לניתוח נוסף על סמך ההלכות שנקבעו בנושא זה. למעשה, ובהיקף כללי יותר, המדובר ביחס שבין העבירה של קשירת קשר לביצוע עבירה, לבין השותפות לביצועה, ועליו נשים, כמובן, את הדגש.