אמירות מחוץ לבית המשפט כראיה לאמיתות תוכנן

משפטים: כרך ד
אליהו הרנון

אחד הכללים היסודיים של דיני הראיות אומר כי אין אימרתו של עד מחוץ לבית המשפט
קבילה כראיה לאמיתות תוכנה. כלל זה מאפשר לעבריינים להתחמק מן הדין, כאשר הם
או חבריהם מצליחים להשפיע על עדים לחזור בהם בבית המשפט מן הגירסה המפלילה
שמסרו במשטרה—תופעה שהחמירה לאחרונה. מטרת רשימה זו היא לבדוק באיזו
מידה מוצדק הכלל הפוסל אימרות כאלה וכיצד ביתן לתקן את הדין הקיים תוך שטירה
על ערובות יסוד של הנאשם. נעמוד תחילה על משמעות הכלל וטעמיו, נמשיך באחד
מחריגיו העיקריים—עדות ילדים בעבירות מין — בייחוד לרגל פסק־דין חדש שניתן
בסוגיה זו, בענין מימין ג , ונדון בהצעות השונות שהועלו כדי להתגבר על התופעה של
השפעות על עדים.