תקנת השוק, טעות משותפת, עשיית עושר ועוד

משפטים: כרך כו
איל זמיר

תמונות גנובות יקרות־ערך נמכרו בשוק־הפשפשים כיצירות שערכן זעום, לקונה בתום־לב, ששילמה בעדן סכום ששיקף את הטעות המשותפת של המוכרת והקונה. בין הקונה למבטחת, ששיפתה את הבעלים המקוריים על אובדן התמונות, נתגלע סכסוך לגבי הבעלות בתמונות. לשם הכרעה בסכסוך זה נזקק בית־המשפט לסוגיות מתחום דיני הקניין, דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט וכן לנושא היחס ביניהם. המחבר אינו חולק על המסקנה העיקרית של בית־המשפט, שבנסיבות אלה יש להעדיף את המבטחת על־פני הקונה, אך הוא מבקר את (1) ההנמקה שהובילה למסקנה זו. בין השאר, דנה הביקורת בשאלות הבאות: האם על תביעה להשבת נכס מידי מי שמחזיק בו שלא כדין חלים דיני עשיית עושר ולא במשפט או שמא מדובר בעילה קניינית; (2) האם חוזה שנכרת מתוך טעות משותפת של הצדדים כמוהו כחוזה שלא נכרת כלל או שמא מרובד בחוזה ניתן לביטול; (3) מהם הנימוק או הנימוקים הראויים לאי־התחולה של תקנת השוק בעובדות מעין אלה שנדונו; (4) האם בדין המצוי או הרצוי יש יסוד להתנות את מסירת הנכס לידי בעליו בשיפוי המחזיק שלא בדין על הסכום שהוציא לרכישת הנכס.