ספרים, ג' ברזילי א' יער-יוכמן וז' סגל: בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית

משפטים: כרך כו
מרדכי קרמניצר

הספר 'בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית' בוחן באופן אמפירי ומעריך את יחסה של החברה הישראלית — או ליתר דיוק: החברה היהודית  — לבית המשפט העליון, הן התייחסות כללית כלפיו כמוסד הן התייחסות ספציפית לפסיקותיו בנושאים מסוימים. זהו מחקר ראשון מסוג זה, וככזה מדובר במפעל חלוצי, הנהנה מן הראשוניות, הרעננות והחידוש שבפריצת־דרך. גם השיתוף הרב־תחומי (מדע המדינה, סוציולוגיה ומשפטים) הוא מלבב. התוצר של שיתוף־הפעולה הוא תרומה חשובה להבנת פועלו ומעמדו של בית־המשפט הגבוה לצדק על רקע עמדות של הציבור הישראלי בנושאי־יסוד ציבוריים וערכיים. הספר כתוב היטב. מחבריו השכילו להתאימו הן לקהל מקצועי הן לציבור המשכיל בכללו. הוא סובל מן הליקויים שבחריש ראשון: המסקנות אינן תמיד מתחייבות או אינן מוכחות באופן משכנע. חסרה מודעות מספקת לקשיים ולבעיות הכרוכים במחקר מסוג זה. יש טעם לעמוד עליהם, בעיקר משום שהמחברים מתכוונים להמשיך במחקרים מסוג זה, והם ראויים לעידוד רב בהגשמת כוונה זו.