אמצעים מטרות ומסרים

משפטים: כרך כב
פנחס שיפמן

ידידי הדיקן כבר עמד בדברי ברכתו על השינוי הדרמטי שחל השנה בפקולטה. כלומר: הכפלת מספר התלמידים שיצטרפו מדי שנה בשנה למחזור הלימודים. אבל עלינו להודות, כי אנו, בפקולטה למשפטים, לא סילקנו את שומר־הסף. הוא — עדיין ניצב ועומד. הגדלנו את מספר הנכנסים, אבל עדיין לא כל הרוצה להיכנס נכנס. הדאגה שמא אנו מונעים תורה מתלמידים תוסיף ותטריד אותנו גם בעתיד. בכל־זאת אפשר לקוות, שהגידול הנוכחי במספר התלמידים יוסיף חידוד וירבה חריפות.