על משטר הנכחה נורמטיבי של הצדק החלוקתי

משפטים: כרך מג
דוד גליקסברג

השיח על הצדק החלוקתי שמתנהל לאחרונה באינטנסיביות רבה במרחב הציבורי מציב מול החברה הישראלית תמונה מאתגרת ביותר. היא כוללת כמובן את התוצאות החלוקתיות שהתהוו במרוצת העשורים האחרונים כפועל יוצא מהסדר החברתי הכלכלי שרווח במחוזותינו, אך גם, ואולי בעיקר את הסוגיות המרכזיות הקשורות לזיהוי התהליכים שבמסגרתן התהוו תוצאות אלה. אפשר להשקיף על סוגיות אלה בפרספקטיבות שונות כמו זו החברתית, הכלכלית, המשפטית והתרבותית המתמקדות בזיהוי ובאיתור התהליכים והגורמים להם ובתוצאותיהם המגוונות. אולם אפשר להשקיף על סוגיות אלה גם בפרספקטיבה תשתיתית-מוסדית, המתעניינת בזירות השונות שבהן מתנהל, או ראוי שיתנהל, השיח הציבורי בסוגיות של הצדק החלוקתי. מאמר זה מתמקד בהיבט התשתיתי-מוסדי בשל חשיבותו הרבה לניהולו של שיח חלוקתי אפקטיבי. המאמר קורא להרחבת ממדיו של השיח החלוקתי במרחב הציבורי באמצעות יצירת תשתית שיח חדשה שתביא להנכחת הצדק החלוקתי בשיח הציבורי, יהא תוכנו של שיח זה אשר יהא, באופן שאי אפשר יהיה להתחמק מהדיון בו. זה מאמר מאופיין אפוא "בניטרליות חלוקתית". המאמר קורא "לאמץ משטר הנכחה פרלמנטרי" ולפיו תהליך החקיקה, הן זו הראשית והן זו המשנית, ילווה כבר בראשית דרכו בהצגת השלכותיה החלוקתיות באופן שהשיח החלוקתי יהיה חלק מובנה מתהליך החקיקה, אם באופן אקטיבי ואם ברקעו. המאמר מעדיף משטר הנכחה אוניברסלי התומך בהצגת ההשפעות החלוקתיות של כל דבר חקיקה על פני מודלים אחרים בעלי תחולה מצומצמת יותר. המודל המוצע גורס כי כמעט לכל חקיקה יש השלכות חלוקתיות, ואין להסתפק אפוא במודל הנכחה מינימלי המתמקד בחקיקת התקציב או בחקיקת המס. המאמר דן גם בסוגיה של אופן הצגת ההשפעות החלוקתיות ותומך באימוץ התכנית המצויים בשיח הכלכלי והחברתי, בארץ ובחו"ל, בהקשר זה, ובמרכזם מדד ג'יני. למשטר המוצע היבטים מוסדיים באשר להכנת נתוני ההשפעות החלוקתיות שתלווה את הליכי החקיקה, והוא תומך בהטלת משימה זו על הכנסת ולא על הרשות המבצעת, שהיא בעלת הטיה פוליטית מובהקת. המשטר המוצע מתחבר גם לשיח שהשפעתו הולכת וגדלה והמהווה חלק מתורת החקיקה Legisprudence  הבוחנת את איכותה של החקיקה בפרספקטיבות שונות, בין היתר, על בסיס ההליכים שקדמו לחקיקה. למשטר ההנכחה המוצע פוטנציאל מבטיח ליצירת זירת שיח שבה תשתיתית אפשר להעצים ולהעשיר את השיח הציבורי בסוגיות חלוקתיות במישור הפרלמנטרי. משטר זה יביא להשרשת הדיון החלוקתי במרחב הציבורי בכל חלקיו השונים של הסדר החברתי, אף על פי שעשויים להיות קשיים שונים בהבנייתו של משטר זה ובדרך יישומו. משטר ההנכחה הפרלמנטרי המוצע יש בו כדי את לספק הצורך הבסיסי באימוץ משטרי שיח תשתיתיים שיהא בהם כדי לתרום תרומה נכבדה להרחבת הדיון בצדק החלוקתי ולהעמקתו.