היהפכו המטרות למניעים? ומה צפוי להלכת הצפיות?

בועז סנג'רו

פירוש הביטוי ״בכוונה לפגוע״, המופיע בעבירה המוגדרת בסעיף 6 לחוק איסור לשון הרע, תשכ״ה—1965, נדון על-ידי בית המשפט העליון בפרשת בורוכוב נ' יפת. מאמר זה יעמוד בקצרה על הקביעות העיקריות בפםק־הדין ובביקורת שחיבר עליו פרופ׳ פלר, תוך הצעת פרשנות אחרת, מדויקת יותר — לדעת המחבר. כמו־כן תידון בעיית המושגיות בפלילים (וליתר דיוק: העדר מושגיות אחידה) כפי שהיא באה לידי ביטוי מובהק בפסק־הדין ובמאמרו של פרופ' פלר.