באתי, דירגתי, הלכתי. התנהגות חברות הדירוג בעיתות משבר ושינויים מהותיים, והאסדרה המתאימה במצבים אלו

גיליונות: גליון יז
נוי המל

בסוף שנת 2019 התפרץ לחיינו וירוס הקורונה. הווירוס התפשט בעולם כולו, גרם למחלתם של מיליונים וגבה את חייהם של מאות אלפי אנשים. למחלה הקשה היו השלכות כבדות על החברה, לרבות הגבלת טיסות בין-לאומיות, ריחוק חברתי ואף סגר מוחלט במדינות רבות, ובהן ישראל. שינויים אלו גרמו לנפילות חדות בבורסות ברחבי העולם ולפגיעה חמורה במחירי הדלק.

יש לציין שהייתה ציפייה מסוימת בשוק לצניחה ניכרת במחיר הנפט עוד בחודש פברואר בשל העצירה של טיסות בין-לאומיות וההפחתה הרבה בנסיעות, אשר מהוות הגורמים העיקריים לצריכת דלק. על אף זאת החליטה חברת הדירוג הישראלית "מידרוג" להוריד את הדירוג הגבוה של איגרות החוב של "קבוצת דלק" המוחזקת בידי יצחק תשובה מ-A2 ל-Ca רק בסוף חודש מרץ, שבועות לאחר שהתחיל משבר הקורונה.

מקרה "דלק" המתואר לעיל, המציג את המועד המאוחר שבו מעודכן הדירוג, אינו חריג בעולם שוק ההון, וכמוהו היו עוד רבים, חריגים יותר וחריגים פחות, ובהם פרשיית "אנרון" המפורסמת, משבר הסאב-פריים הגדול ועוד רבים.

במאמר זה אבקש להתמקד בהתנהגותן של חברות דירוג אשראי של קונצרנים בעיתות משבר ושינויים מהותיים בחברות המדורגות, הן בישראל והן בעולם, אגב עמידה על המתחים הקיימים בשוק ההון בכלל ובהתנהלות חברות הדירוג בפרט, ובתקווה להציע פתרונות אפשריים להתמודדות עם מתחים אלו ובכך לייעל את השוק. אציג במאמר סקירה דסקריפטיבית של מאורעות היסטוריים שונים בשוק ההון מנקודת מבט אקטואלית לאור השלכות אותם מאורעות. בסוף אציג את הצעותיי שלפיהן יש לשלב בדין הקיים השתת אחריות כבדה יותר על חברות הדירוג באמצעות קביעת מועדים ברורים שיחייבו אותן לערוך דירוג חדש וחיוב בהבאה בחשבון מאורעות חריגים בחיי החברה.