כמה באמת תשלמו על החוב?

גיליונות: גליון יז
נטע נדיב

תחום חדלות פירעון עבר תהפוכות רבות עד לרפורמה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 .המנגנון שאומץ במרבית מדינות העולם הוא קביעת צו תשלומים חודשי לאורך תקופה, שאמור לשקף את ההכנסה הפנויה של החייב עד למתן הפטר. אך אין בנמצא מצב שבו חדל הפירעון מחזיר תמורת חובותיו החזר מלא ואף לא קרוב לכך. המשמעות הייתה, ועודנה, החצנת הסיכון על הנושים שנותרים לרוב ללא פירעון מניח את הדעת של החוב, ועל הציבור, שנושא בהחצנת עלות הסיכון במסגרת התקשרויות עתידיות הנושאות אופי של התחייבות, כשהנושים, מלווי חשש, מתרגמים את הסיכון לריביות ולבטוחות נדרשות.

מחקר זה מנסה, לראשונה, לענות על השאלה כמה באמת תשלמו על החוב, כשהוא בוחן את סכום צו התשלומים ואת סכום החוב הממוצע, ומכוחם את שיעור הפירעון של אוכלוסיית חדלי הפירעון. בחינה זו חשובה במיוחד כשחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הביא איתו שינוי פרדיגמות ופרקטיקות בתחום. המחוקק חותר ככל יכולתו להשאת שיעור פירעון החוב, אך ממצאי מחקר זה מובילים למסקנה ברורה ששיעור זה זניח. כך, לצד עמידה על מטרות הליך חדלות הפירעון ובחינת שיעור הפירעון יבחן מחקר זה שתי חלופות להליך.