על לידתן של הלכות שיפוטיות - התלכדות מהותית או נסיבתית - האם עניין ביבי כבישים שינה את הלכת אפרופים?

גיליונות: גיליון טז
חגי ויניצקי

חצי יובל שנים מלאו להלכת אפרופים, אך הפולמוס סביבה טרם דעך, ומעת לעת מגיע גל חדש שמעורר את הסערה סביבה מחדש. הסערה החדשה נוצרה סביב עניין ביבי כבישים בשל האפשרות שפסק הדין החדש שינה את הלכת אפרופים, שכן הן השופט שטיין והן השופט גרוסקופף קבעו שבאותו מקרה יש להיצמד ללשון החוזה בלבד, ואין לפנות לנסיבות כריתת החוזה ולערכים ציבוריים. מייד לאחר פרסום פסק הדין נכתבו כמה מאמרי דעה. לפי הדעה הרווחת, מאחר שכל אחד מהשופטים ביסס את פסק דינו – שיש להתחשב בלשון החוזה בלבד – על קריטריון שונה: השופט שטיין – חוזה סגור, והשופט גרוסקופף – חוזה עסקי, לא נוצרה הלכה חדשה. מנגד הובעה הדעה שעניין ביבי כבישים ביטל את הלכת אפרופים. מאמר זה בוחן את השאלה איך נולדות הלכות חדשות. המאמר מבחין בין התלכדות מהותית לבין התלכדות נסיבתית, ולפיו, רק בהתלכדות מהותית נוצרת הלכה חדשה. לפי הנטען במאמר, בעניין ביבי כבישים נוצרה התלכדות מהותית בין דעות השופטים שטיין וגרוסקופף, שצמצמה את הלכת אפרופים כאשר מדובר בחוזה עסקי סגור, כך שבחוזה עסקי סגור יש לפנות ללשון החוזה בלבד ואין לפנות לנסיבות כריתת החוזה ולערכים ציבוריים.