עוד על חוק השכירות ההוגנת (חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017)

גיליונות: גיליון יב
רונית לוין-שנור ויובל פרוקצ'יה

"חוק השכירות ההוגנת" שנחקק ביולי 2017 מבקש להגביר את הוודאות בשוק השכירות ולקבוע הסדרים הוגנים יותר כלפי שוכרים. ואולם רבים מן ההסדרים שאימץ החוק לוקים באי-בהירות רבה באשר לתוכנם ולנפקותם. עמימות זו צפויה להרבות אי-ודאות ולא להמעיטה. הסדרים אחרים לוקים בחוסר-אפקטיביות, וקל לעקפם. הרשימה ממחישה ליקויים אלה תוך התמקדות בכמה הסדרים מרכזיים שבהם עוסק החוק: דרישת הכתב בחוזה השכירות למגורים; הדרישה כי הדירה תהיה מתאימה למגורים; הוראות בדבר הצד האחראי לתשלום דמי התיווך; והוראה בדבר מעמדה הקנייני של זכות השכירות.

מאמרים נוספים בתחום