"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו": התיתכן פרוצדורה זהה לתביעות פח ולתיקי רשלנות רפואית?

גיליונות: גיליון ט
אסף פוזנר

הצעת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה–2014 מבקשת להחליף את כל התקנות הקיימות ולקבוע סדר דין אחיד לכלל התיקים האזרחיים. ההצעה מבקשת להביא לדיון יעיל ומקוצר (ומתוך מגמה לצמצם את העומס המוטל על בתי המשפט) תוך ביטול הליכים מקדמיים שונים וקביעת דיון בעל פה) כולל שמיעת ראיות וסיכומים). במאמר נבחנים סוגים שונים של תביעות, ובראש ובראשונה תביעות פח (תביעות פשוטות של נזק רכושי) ותביעות רשלנות רפואית (תביעות מורכבות של נזקי גוף). הטענה המרכזית במאמר היא שאיחוד סדרי הדין מתעלם ממאפיינים שונים של תביעות שונות ויביא לפגיעה קשה בזכויות הצדדים. מלבד זאת, אף אין האיחוד צפוי להביא לייעול ההליכים ולקיצורם, אלא להארכתם.