פעולות מקדמיות לפני הגשת תובענה: מה, למה ואיך

גיליונות: גיליון ט
עידו באום ואסף טבקה

טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה–2014 מציעה לחייב בעלי דין פוטנציאליים לקיים הליך סדור מקדים של הידברות בטרם הגשת תובענה לבית המשפט (Protocol Pre-Action). לפי הצעת התקנות, ההליך המקדמי נועד להכנת הצדדים לקראת הבירור בבית המשפט ואחריתו עשויה להיות בירור יעיל יותר של התובענה או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. רשימה זו עומדת על ההיסטוריה של ההליכים המקדמיים בעולם ועל תכליותיו ומטרותיו של מנגנון זה. הרשימה מציעה תשתית עיונית וניתוח ביקורתי של המודל המוצע בישראל, כמו גם דרכים לשיפורו.