חופש הביטוי מעל לוחות־המודעות: בג"צ 631/86 תנועת "המעגל הלאומי" נ' עיריית ירושלים ואח' פ"ד מ(4) 13

משפטים: כרך יז
אריאל בנדור

בפסק דין זה נדחתה עתירתה של תנועת ״המעגל הלאומי" (להלן: העותרת) כנגד סירובו של מנכ״ל עיריית ירושלים להעניק לה היתר להדבקת מודעה מסוימת שהוצגה לפניו על לוחות־המודעות העירוניים. ברשימה זו אתמקד בשני עניינים: (א) חוקיותו של סעיף 21(ב)(2) לחוק עזר לירושלים (שילוט), תש"ם-1980, שעל־פיו סירבו המשיבים להתיר לעותרת להציג את המודעה. (ב) בהנחה שסעיף זה חוקי - צדקת החלטתו של בית־המשפט לדחות את העתירה, ובמיוחד נאותות דרך ההנמקה שבה נקט. אנסה להראות כי ספק אם הסעיף לחוק־העזר אשר מכוחו פעלו המשיבים הוא חוקי, וכי, על־כל־פנים, דרך ההנמקה ואולי אף עצם ההחלטה לדחות את העתירה לא היו נאותות והיתה בהן סטייה בלתי־מוצדקת מן העקרונות המקובלים והראויים לביקורת שיפוטית על החלטות מינהליות הטומנות בחובן פגיעה בחופש הביטוי.