ביקורת שיפוטית על חקיקת-משנה והמקרה הפרטי המיוחד

משפטים: כרך כד
יואב דותן

האם רשות מנהלית, בשעה שהיא בוחנת בקשה שבאה לפניה, רשאית לחרוג מתקנות שהתקינה משום שבנסיבות העניין הקונקרטי הנדון יישום התקנות יצור תוצאה בלתי סבירה ויגרום עוול לאזרח המבקש? ההלכה הפסוקה במשפטנו משיבה בשלילה לשאלה זו. תקנות נחשבות לנורמות קשיחות, שכל זמן שאין פגם בחוקיותן, הן חלות בכל תוקפן על כל מקרה הנופל לגדרן ללא יוצאים מהכלל. ברשימה הנוכחית ברצוני לקרוא תיגר על הלכה זו. לשם כך אבחן את בסיסיה העיוניים ותימוכיה המעשיים מנקודת מבט ביקורתית ואציע להחליפה בהסדר אחר. לשיטתי, רשות מנהלית רשאית גם רשאית לנקוט גישה מיוחדת, בניגוד לאמור בתקנות באותו נושא, במקרים יוצאים מהכלל; כל זאת, בתנאי שמתקיימים תנאים מסוימים, במישור המהותי והדיוני, כפי שיפורטו במהלך הרשימה.