על ההתאמה בין ההיבט הנזיקי להיבט החוזי של הסדר הפיצוי לנפגעי תאונות-דרכים

משפטים: כרך כג
ישראל גלעד

רשימה זו בוחנת את מידת ההתאמה בין הפן הנזיקי לפן החוזי של הסדר הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים. בחינה זו נעשית לגבי שני סוגי הביטוח – ביטוח אישי וביטוח אחריות, ומשלוש נקודות מבט: היקף הזכאות ודרכי מימושה, סיווג הזכאות והחבות, ותנאי הזכאות. מהיבט היקף הזכאות ודרכי מימושה לא נמצאה כל בעיה. מהיבט סיווג הזכאות והחבות מוצע, בעקבות הפסיקה, לאמץ מבחן סיווג גמיש המאפשר לסווג את חבות המבטחים או הזכאים כלפיהם הן כחוזית והן כנזיקית לפי העניין. מהיבט תנאי הזכאות מוצע לחתוך את שאלת תקפותם או בטלותם של תנאים והגבלות אחריות בחוזה הביטוח לא רק על פי מבחן השליטה על התנאי וההגבלה שנקבע בפסיקה, אלא על פי מבחן רחב יותר של תקנות הציבור המתפרש באופן שונה לגבי ביטוח אחריות ולגבי הביטוח האישי.