תחולתם של דיני המלחמה על השטחים המוחזקים (תגובה להרצאתה של פרופסור לפידות)

משפטים: כרך יט
נסים בר־יעקב

במאמרה המאלף פרופ׳ לפידות דנה, בין היתר, בתחולתם של דיני־המלחמה על השטחים המוחזקים. ברצוני להעיר הערות מספר בסוגיא זו, תוך הסכמה עם פרופ׳ לפידות שמבחינה משפטית המצב טעון שיפור. ארחיב את הדיבור בשתי שאלות:

  1. מה עמדתה של ממשלת ישראל בדבר תחולתן של תקנות האג מ־1907 בדבר דיני־המלחמה ביבשה על יהודה ושומרון ורצועת־עזה וכן של אמנת־גינבה הרביעית מ־1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה;
  2. מה עמדתו של בית־המשפט העליון לגבי תחולתן של התקנות ושל האמנה על השטחים האלה.