הצבעה אסטרטגית בדיני-חברות: מדיקטטורה לדמוקרטיה

משפטים: כרך כג
זוהר גושן

הצבעה אסטרטגית, גורמת לעיוות בתוצאת ההצבעה, כאשר המצביעים אינם בוחרים לפי העדפותיהם, אלא לפי הערכתם את התנהגותם של יתר המצביעים. מחד גיסא, הצבעה אסטרטגית יכולה לגרום לאובדן של עסקאות רצויות, ומאידך גיסא, היא יכולה לשמש לכפיית המצביעים לאמץ עסקה שהיו מעדיפים לדחותה. סקירה של הצבעות אסטרטגיות בדיני־חברות מדגימה את טענת המחבר שהצבעה אסטרטגית טבועה כמנגנון ההצבעה ואינה תלויה בסוג הקבוצה או בסוג ההחלטה. הבטחת הצבעה משוחררת היא חיונית לשימור הפוטנציאל של מנגנון ההצבעה, כדי שישמש כלי לביטוי הסכמת הקבוצה, שהיא מדד לקיומה של עסקה המשפרת את מצבם, ולכן יעילה. להשגת יעד זה המחבר מציע פתרון כפול: ראשית, באין נימוקים מיוחדים, לאמץ כלל רוב פשוט, כדי לצמצם סחטנות. שנית, לאסור בחירה מאולצת, על־ידי איסור ביצוע פעולות או קבלת החלטות עצמאיות, שיש להן החצנה על הקבוצה, אלא־אם־כן נתקבלה הסכמת הרוב בהצבעה. חיובם של כל חברי הקבוצה לאמץ אותו קו־פעולה מונע הן טפילות והן דילמת אסיר ובעיית תיאום.