זכות היציאה ממדינה

משפטים: כרך כג
יפה זילברשץ

זכות היציאה מהמדינה היא אחת הזכויות המעוגנות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחרותו. חלקו הראשון של המאמר בוחן מדוע זכות זו מן הראוי שתיכלל ברשימת זכויות היסוד של האדם בישראל. היקפה של הזכות הוא פונקציה של מרכיביה ושל מידת הגבלתה בגין התנגשות מימושה באינטרסים שונים. חלקו השבי של המאמר מגבש את מרכיבי זכות היציאה: חציית גבול המדינה, מטרה וזמן ומפורטים בו האינטרסים שבגינם ניתן להגבילה. בחלק זה של המאמר גם מובעת ומוכחת הגישה, שלפיה בעת האיזון בין זכות היציאה לבין האינטרסים המתנגשים בה יש להתחשב לא רק באופיים השונה של האינטרסים אלא גם במרכיבי הזכות. המאמר מסתיים בהצגת דרכי יישומה ודרך הפעלתה של גישה זו.