ארבעים שנה לדיני החברות (תגובה להרצאתו של פרופסור פרוקצ'יה)

משפטים: כרך יט
אהרון יורן

התיזה העיקרית של המחבר היא, שבקביעת כללים יש להתחשב במשמעותם הכלכלית והפוליטית. לפיכך, פיתוח מנגנון אכיפה קולקטיבית (תביעה נגזרת) ויצירת כללים שיאפשרו לשוק השליטה (market for corporate control) לתפקד יפתרו את בעיית הנציגות (problem agency). לשיטתו, לא חשוב אלו כללי אחריות ראשוניים ייקבעו בחקיקה, שכן ממילא מנגנון השוק יתקן את הכללים ועל־כן אין ״לבזבז אנרגיה״ בקביעת כללי אחריות ראשוניים.