עוד על "עוד" - לעניין מומנט ההשלמה של העבירה הפלילית

משפטים: כרך כ
ש"ז פלר

לאחר קריאת מאמרו של ד״ר מ׳ קרמניצר, ״עוד על עיתוי ההשלמה של עבירת הגניבה״, הגעתי למסקנה, לא ללא היסוסים, כי מן הראוי להביא לידי פרסום, בקיצור המירבי, את הערותי העיקריות על תוכנו. אם לא כן, לא אצא ידי חובה, ראשית לכול, כלפי מחברו. מובן, כי הערותי באות גם בשל כך שהמאמר נכתב כתגובה לרשימתי בנושא דלעיל.