הערות לחוק הראיות המוצע

משפטים: כרך טז
אהרון אנקר ועו"ד משה בן זאב

בהערותיהם לחוק הראיות שהוצע בשעת פרסום הגיליון, סקרו אהרון אנקר ועו"ד בן זאב מספר קשיים הטמונים, לדידם, בהצעת החוק, ובתוך כך:

  • נטען כי סעיפים 17, 27 ו-54, העוסקים מעדות מפי השמועה, סובללים מפישוט-יתר. הערכתה של מידת הסיכון בקבלת הראיה תלויה במשתנים רבים. לכן הניסיון לפשט אותה יותר משניתן לעשות באופן סביר מחטיא את המטרה. אנקר מציע מבנה להצעת חוק שהוא פשוט מן הדין הקיים, אך לא כל כך סתמי ופשוט כמו ההצעה. 
  • לשיטת בן זאב, בתי המשפט עודדו במשך השנים אלימות משטרתית כאשר קיבלו הודאות שנתקבלו בדרכים פסולות. לדבריו, יש להגיב לאלימות זו מבחינה משפטית. 
  • עו"ד בן זאב מבקר את הנחה ביסוד סעיפי החוק, לפיה חזקה שדבר דואר מגיע לתעודתו תוך זמן סביר.

הכותבים מציינים נקודות ביקורת נוספת בעניין הצעת חוק הראיות, ומציעים חלופות לקשיים העולים, לדבריהם, מן ההצעה.