תקנת השוק: התפתחותה של תקנה ופיתוחו של דין

משפטים: כרך לא
ישראל ציגנלאוב

מאמר זה עוסק בתקנת השוק במיטלטלין במשפט העברי ובמשפט הישראלי. בחלקו הראשון של המאמר, המוקדש לתקנת השוק במשפט העברי, ייסקר תהליך התפתחותה של התקנה מאז ימי המשנה והתלמוד ועד היום. במסגרת זו יוצגו וינותחו המוסדות המשפטיים השונים ששימשו בעיצובו של הדין, וכן הדרך שבה חתר המשפט העברי לאזן בין אינטרסים נוגדים של צדדים יריבים, בין היתר באמצעות יצירת כללי הכרעה גמישים. בחלקו השני של המאמר, העוסק במשפט הישראלי, יידון כלל ההכרעה שנקבע בסעיף 34 לחוק המכר, תשכ"ח-1968, וייטען כי כלל זה נוקשה מדי ומשום כך במקרים מסוימים עלול להחטיא את מטרתו. בהמשך הדברים יידונו השיקולים השונים שיש לבחון בעת קביעת כלל הכרעה לדילמה שמעמידה התחרות בה עוסקת תקנת השוק, ותוצע דרך לקביעתו של כלל הכרעה חדש.