סמכות הסיווג מחדש והנורמות האנטי-תכנוניות: העדפת התפיסה הפונקציונלית על פני התפיסה הקונספטואלית

משפטים: כרך ל
דוד גליקסברג

לנורמות האנטי תכנוניות, השיפוטיות או הסטטוטוריות, הכלליות או המיוחדות, יש תפקיד מרכזי במשטרי המיסוי השונים. תוכנן של נורמות אלה יוצר את האיזון בין זכותו של הנישום לתכנן את חבותו במס לבין זכותה של החברה למנוע שימוש לרעה בזכויות או במוסדות משפטיים. הנורמות הללו מונעות את השגתם של יתרונות מס באמצעות שימוש לרעה בזכויות. מטרה זו תושג באמצעות תפיסה פונקציונלית, תוך דחייתה של תפיסה קונספטואלית המביאה לכישלון הנורמות ולעיוותים מבחינת הצדק החברתי והיעילות הכלכלית. הגישה הרווחת בישראל אימצה את התפיסה הקונספטואלית תוך התעלמות מוחלטת משורשן היוריספרודנטלי של הנורמות האנטי תכנוניות, המצוי בעיקרון תום בלב. לאחרונה הביאה הפסיקה בישראל את התפיסה הרווחת לתוצאות קשות, החורגת למרחק רב מהשאלה הקונקרטית שנדונה בפני בית המשפט. המאמר דן בהלכה שיפוטית זו ובצעדים הסטטוטוריים - שהוצעו בעבר - המסוגלים לאיין את תוצאותיה המזיקות של תפיסה זו ; בצד דיון זה נמתחת ביקורת נוקבת הן על התפיסה השיפוטית והן על הצעדים הסטטוטוריים המתכוננים. לבסוף, המאמר מציע אלטרנטיבה מהותית לתפיסה השגויה המקובלת. מורכבותן של הנורמות האנטי תכנוניות וחשיבותן מביאות לכך שממדיו של מרחב תכנון המס טרם גובשו באופן סופי, על אף שלכאורה קיימת הסכמה חברתית על עקרונות היסוד שבו, ויש במאמר כדי לתרום באופן מהותי לעיצובו של מרחב זה.