נוהגי ההסתמכות של בית-המשפט העליון - ניתוחים כמותיים

משפטים: כרך כז
יורם שחר, רון חריס ומירון גרוס

במאמר זה מתוארים ממצאים ראשונים שהופקו מתוך מאגר נתונים על פסיקתו של בית-המשפט העליון שפורסמה בשנים 1948-1994. ממצאים אלה מתייחסים לדפוסי הכתיבה של בית-המשפט ונוהגי ההסתמכות שלו על מקורות משפטיים שונים. ניתוחם של נתוני המאגר נעשה לפי שלושה מאפיינים עיקריים: השפעתם של הזמן והתקופה, נטייתם של שופטים אינדיבידואליים ואיפיוניהם של ענפים ותחומים משפטיים.

מאמרים נוספים בתחום