הגנה הולמת לחובות מובטחים בהבראת חברות

משפטים: כרך לב
דוד האן

כאשר חברה נקלעת לקשיים פיננסיים ומתקשה להמשיך בתפקודה המסחרי תוך עמידה בכל התחייבויותיה, היא עלולה להגיע לכדי פירוק. ברם, מסלול משפטי אחר הזמין בפניה הוא הבראה. הבראת חברות היא הליך משפטי שבו מתמודדת החברה באורח קיבוצי עם כלל בעלי התביעות כלפיה, נושאת ונותנת עמם, ובסוף מגבשת תכנית הבראה העומדת לאישורן של קבוצות התביעה השונות. זהו תהליך ממושך, שבמהלכו מוסיפה החברה להתקיים כעסק פעיל ולנהל את עסקיה תוך ניסיון לשמור על יציבות מרבית בנסיבות הנתונות. בהליך ההבראה מוסיפה החברה להשתמש בנכסיה, הן לצרכים תפעוליים והן לצורכי מימון. מצב זה מעורר רגישות מיוחדת בקרב הנושים בעלי השעבודים בנכסי החברה. חרף קשייה הכלכליים של החברה אין הם מממשים נכסים אלה, והחברה אף עושה בנכסים שימושים העלולים לפגוע בזכויותיהם. פגיעה כאמור טעונה פיצוי, וסעד ההגנה ההולמת נועד להוות פיצוי כזה. 

מאמר זה בוחן את סעד ההגנה ההולמת בהקשרים העסקיים השונים שבו הוא נדרש בהבראת חברות. המאמר מנתח את ייעודו של הסעד, כמו גם את אופן יישומו הלכה למעשה. עניין מרכזי בהקשר זה הוא הערכת שוויו של הנכס המשועבד לצורך הגנה הולמת. לגישת המחבר, הערכת השווי הראויה בהקשר זה איננה השווי שהיה מתקבל במימוש היפותטי של הנכס במכירה כפויה, אלא השווי המבטא את השימוש המיועד בנכס במסגרת ההבראה. הערכת שווי כמו זו המוצעת קשה ליישום ויש בה לא מעט מקדמי הערכה הנוגסים בוודאות של הצדדים המתדיינים. ברם, טענת המחבר היא כי דווקא חוסר-הוודאות ההדדית בהקשר זה - ובמיוחד התופעה שבנסיבות מסוימות עמדותיהם האסטרטגיות של הצדדים המתדיינים תתחלפנה בין שלב ההגנה ההולמת בראשית הליכי ההבראה לבין שלב אישור תכנית ההבראה - יוביל את הצדדים להסכים ביניהם מראש על שווי ההגנה ההולמת שתציע החברה לנושה בעל חוב מובטח. עידוד הסכמה זו דווקא יפחית את ההתדיינות המשפטית בעניין זה ויסייע לניהול הליכי הבראה אפקטיביים יותר. עם זאת, בנסיבות שבהן לא צפוי היפוך בעמדות האסטרטגיות של הצדדים, קיטוב עמדותיהם האסטרטגיות אכן צפוי להיות חריף. בנסיבות אלה מציע המחבר להיזקק להערכת שווי של החייב על ידי גורמי שוק האשראי החיצוניים להתדיינות בין הצדדים.