הסכמים ג'נטלמניים (שם זמני)

משפטים: כרך לב
גבריאלה שלו

הסכם ג׳נטלמני, שבמאמר זה מוצע לכנותו הסכם שבכבוד, הוא הסכם שהצדדים
אינם מתכוונים לכפוף לדיני החוזים ולהקנות לו תוקף משפטי מחייב. מאמר זה בוחן
זה ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של תופעת ההסכמים שבכבוד, תוך עמידה על
הדדך שבה מתמודד המשפט הישראלי עם תופעה זו.
בעקבות השקפת המחברת הדוגלת בחופש החוזים ובחופש מחוזים, מוצעת במאמר
תפיסה לפיה ההתערבות השיפוטית בהסכמים שבכבוד צריך שתיעשה תוך שימוש
בכלים נזיקיים ולא בכלים חוזיים. מאמר זה מנסה להראות, כי החלתן של עוולות מצג
השווא הרשלני והתרמית על מערכות יחסים שבכבוד תסייע במניעת קיפוח ועוול העשויים להיגרם על ידי התקשרות חוץ-חוזית, וזאת מבלתי שייפגע רצונם המקורי והמוצהר של הצדדים שלא להתקשר בחוזה מחייב.
חלקו הראשון של המאמר (״ההלכה״) דן בתופעת ההסכמים שבכבוד. תחילה יוצג
הבסיס העיוני של הסוגיה, ולאחר מכן תתואר תופעת ההסכמים שבכבוד, תוך עמידה
על יתרונותיה של ההתקשרות החוץ־משפטית. בחלק זה של המאמר יוצג אופיה הראוי
של ההתערבות השיפוטית כמושתתת על העיקרון של חופש החוזים, ודיני הנזיקין
יוצעו כבסיס הנאות להתערבות בהסכמים שבכבוד.
בחלקו השני של המאמר ("המעשה״) תוצג גישת הפסיקה בישראל להסכמים
שבכבוד לסוגיהם, תוך ניתוח ביקורתי וניסיון להראות כיצד שימוש בפתרונות נזיקיים
עשוי היה להביא לתוצאות ראויות יותר.