סמכות האפוטרופוס לייצג את החסוי ואישור בית המשפט

משפטים: כרך ח
יצחק אנגלרד

משק אינפלציוני ואי-בהירות מסוימת בהוראות חוק חברו יחדיו וגרמו לחילוקי דעות בין שופטי בית המשפט העליון בעניין עסקת מקרקעין שנערכה על ידי אפוטרופא טבעית בשם בניה הקטינים. 

שתי שאלות עיקריות העמידו השופטים לעצמם. האחת, היבטיו השונים של האישור שנתן בית המשפט לעסקת הצדדים, אישור הנדרש לפי סעיפים 20(א) ו-47 לחוק הכשרות המשפטית; והאחרת, הסמכות לביטול האישור במסגרת סעיף 74 לחוק. גם אנו נדון בשתי שאלות אלה כסדרן.