האם חלה תורת ההפרה היסודית במשפט הישראלי?

משפטים: כרך ח
גבריאלה שלו

תורת ההפרה היסודית היא התורה הקובעת במשפט האנגלי את היחס בין הפרת החוזה ובין תניות פטור שבו. לשאלת תחולתה של תורה זו משמעות שונה לפני תחילת חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 ולאחריו. בתקופה שלפני תחילת חוק החוזים יש להציב את השאלה במסגרת שיטת סימן 46, ואילו בתקופה שלאחר צאת חוק החוזים, שולל עקרון עצמאות החוק את קליטתה או החלתה של תורה חוזית אנגלית כלשהי. השאלה בתקופה זו יכולה להיות רק אם ניתן להשיג במשפט הישראלי תוצאות דומות לאלה המושגות במשפט האנגלי באמצעות תורת ההפרה היסודית. לשון אחר: האם מכיל המשפט הישראלי דהיום כלל, עקרון או הלכה הקובעים את דינה של תניית פטור על פי חומרת ההפרה של החוזה שבו כלולה התנייה.