האבחנה בין "סוחר בניירות ערך" ובין ״משקיע שאינו סוחר״

משפטים: כרך ח
בן-עמי צוקרמן ועמיקם לביא

פרטים וגופים שונים השוקלים רכישת ניירות ערך, וכאלה שכבר עשו זאת, מתחבטים בשאלה, האם קיימת אפשרות שייתבעו לשלם מס על רווחים הנובעים ממימוש ניירות ערך. השאלה היא אפוא האם ייחשב, לצורך פקודת מס הכנסה, מבצע העיסקות כ׳׳סוחר״, או שהעיסקות תיחשבנה כבעלות אופי מסחרי, ואז יהיה חייב עליהן במס, או שייחשב כ"משקיע" או שהעיסקות תיחשבנה כבעלות אופי הוני, ואז יהיה פטור ממס הכנסה. כפי שניווכח להלן, אין לשאלה זו תשובה אחידה וחד־משמעית, והמסקנה לגבי כל מקרה תלויה בנסיבותיו המיוחדות. כל שניתן לעשות הוא למיין את המקרים השונים תוך התבססות הן על המסקנה הסופית שאליה הגיע בית־המשפט לגבי המקרה הספציפי שהובא לפניו והן על ההנמקות שנתנו השופטים להחלטתם.