הבדיקה בפוליגרף כראיה בבית המשפט

משפטים: כרך ג
אלכסנדר איש שלום

הערת פסיקה בעקבות : ע"פ 36/70 דוד כהן נ' מדינת ישראל

השאלה האם ניתן לייחס משמעות לסירוב אדם לעבור בדיקת פוליגרף (״מכונת אמת״), נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון בפרשת כהן. לפסק־דין זה חשיבות רבה, שכן לראשונה נדון הנושא בבית המשפט העליון בישראל. אסקור במאמר זה את פסק־הדין, אסביר את פעולת מכשיר הפוליגרף ואנתח את הנימוקים בעד ונגד קבלת בדיקת הפוליגרף כראיה בבית המשפט. למרות שממבט ראשון ניתן להסיק מפסק־הדין כי בית המשפט העליון אינו מקבל את בדיקת הפוליגרף כראיה קבילה, נראה לי כי מסקנה זו אינה מחוייבת מאחר וה­שאלה לא הועמדה להכרעה באופן ישיר. ההלכה שנקבעה בפסק־הדין היא, שאין לייחס משמעות לסירוב נאשם לעבור בדיקת פוליגרף, כאשר אין כל חובה חוקית לעבור בדיקה שכזאת.