כוונת המסייע - כוונת המבצע?

משפטים: כרך ג
מרדכי קרמניצר

ברשימה זו נרכז את דיוננו רק בהרשעתו של אליאס בסיוע להריגה לפי סעיף 212 לפקודת החוק הפלילי, 1936 ,כאשר המבצע הראשי אילוז - הורשע ברצח מתוך כוונה תחילה לפי סעיף 214(ב) לפח״פ. שאלתנו היא: האם יש בהתנהגותו של אליאס משום סיוע לדבר עבירה? ואולי שאלה נוספת: האם בנסיבות כנ״ל ניתן להצמיד את הסיוע לעבירת ההריגה, כאשר הביצוע העיקרי מהווה רצח?