הפרת כללי הצדק הטבעי והשלכותיה

משפטים: כרך ג
דוד מושביץ

בע״א 183/69 פסק בית המשפט העליון כי פגיעה בזכות הטיעון מבטלת את מעשה הרשות מעיקרו, ומעשה כזה הוא איפוא כאילו לא נעשה. לפיכך אישר ביהמ״ש העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע שעירית פתח־תקוה חייבת לשלם משכורת לפקיד שפוטר בלא שתינתן לו האפשרות לממש את זכות הטיעון שלו שכן פיטורין כאלה כאילו לא נעשו. הלכה זו של בית המשפט העליון מעוגנת היטב בפסיקה קודמת בה נקבע שדין פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי כדין חריגה מסמכות ולית מאן דפליג שחריגה מסמכות גורמת לבטלות המעשה המינהלי.