בעית הפרשנות בדיני מסים

משפטים: כרך ג
אלפרד ויתקון

בעית הפרשנות בדיני מסים היא מן הנושאים שאינם יורדים מסדר היום, וזה כשלעצמו אומר דרשני. מתלבטים בבעיה ואין פותרים אותה. אך אפילו אין בידינו להציע פתרון, רצוי לברר, מה הקושי. נקודת המוצא היא, כמובן, הוויכוח בין חסידי ״הפרשנות הדווקנית״ ומתנגדיה. אלה דורשים את יישום ההוראה הסטטוטורית ככתבה וכלשונה, אפילו אין התוצאה מניחה את הדעת מבחינת הצדק וההגיון, ואלה סבורים שדיני מסים אינם יוצאים מן הכלל המקובל עלינו בכל תחומי המשפט, שעל הפרשן לרדת לסוף דעתו של המחוקק ולהגשים את כוונתו המשוערת. השיטה ידועה: המחוקק מוחזק כיצור נבון וסביר, ואפילו תמצי לומר, שאין זאת אלא פיקציה מוזרה, משתמשים בה בתור working hypothesis ומגיעים באמצעותה לתוצאה הרצויה.