לשאלת האיזון בין שיקולי בטחון והגנת זכויות האדם והאזרח

משפטים: כרך ה
בנימין גבע (גרינברג)

מטרת רשימה זו היא להראות, כי ההלכה שנפסקה בפרשת מפוני פתחת רפיח אינה מתיישבת עם עמדתו העקרונית של בית המשפט העליון עד כה, וכי נימוקי השופטים ששמשו יסוד לה אינם עומדים במבחן הביקורת.