הערות לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969

משפטים: כרך ה
רמי יובל

הצורך בקביעת הסדר נורמטיבי להיבט האתי של פרישת עובדים משירות הציבור ומעברם לפעילות במשק הפרטי הוכר כבר בשנותיה הראשונות של המדינה, וסעיף המגביל פורשים משירות הציבור בהתעסקותם נכלל בטיוטה להצעת חוק שירות המדינה משנת תשי״ב, אף שמנוסח הצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת, הושמט הסעיף. אף־על־פי־כן, לא הוסדר הנושא עד לחקיקתו של חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969.