"טובת הילד" בבית הדין הרבני

משפטים: כרך ה
פנחס שיפמן

השאלה האם קיים ניגוד בין עקרון ״טובת הילד״ לבין הלכת המשפט העברי, לפיה בנים מעל גיל שש הם אצל אביהם, נתעוררה לאחרונה בבית המשפט העליון והושארה על ידו ב״צריך עיון״. שאלה זו היא, לאמיתו של דבר, חלק מבעיה יסודית וכללית יותר והיא, האם בתי הדין הדתיים קשורים לפירוש החילוני של מושג טובת הילד, או שמא רשאים הם למלא מושג זה תוכן משלהם, על־פי שיקולים הלקוחים מן הדין הדתי.