אגב הפסיקה, החלפת שטרות

משפטים: כרך ה
אהרון ברק

פרשת יוחננוב מעוררת מספר שאלות חשובות בדיני שטרות. בהערת פסיקה זו נעמוד על אחת מהן, שטרם נידונה בהרחבה בפסיקה ובספרות המשפטית בישראל ובאנגליה. כוונתנו לסוגיה של "החלפת שטרות" (renewal of notes). אכן, תמוה הוא שסוגיה חשובה זו לא זכתה לטיפול מעמיק, שכן הלכה למעשה זוהי תופעה נפוצה ומקובלת, שחייב על-פי שטר (להלן – השטר המקורי) אינו פורע את חובו במזומנים, אלא נותן שטר אחר (להלן – שטר החלפה) תמורת השטר המקורי. בכך הוא משיג בפועל דחיית מועד הפרעון. אם שטר ההחלפה נפרע בהגיע מועד פרעונו, מתחסל המאזן האזרחי בין הצדדים. פרעון שטר ההחלפה מפקיע את השטר המקורי, ופקיעתו של זה מפקיעה את עיסקת היסוד שלו. אך שאלות קשות מתעוררות, אם השטר המחליף מחולל: היש לאוחז זכות על-פי השטר המקורי?, היש לאוחז זכות על-פי עיסקת היסוד של השטר המקורי?, הרשאי החייב לעורר כנגד האוחז בתביעה על-פי שטר ההחלפה טענות הגנה שיש לו על-פי השטח המקורי?. שאלה אחרונה זו נידונה בפרשת יוחננוב, ובה נעסוק בהערה זו.