ההשפעה המוסרית או החינוכית של החוק הפלילי

משפטים: כרך ה
יהונס אנדנאס

העונש הינו אמצעי מסורתי, המשפיע על ההתנהגות האנושית; החל בנזיפה שנוזפים בילד הקטן וכלה בגזרי הדין החמורים, המוטלים על־ידי בתי המשפט בשל מעשי פשע. בפנולוגיה מבחינים בין השפעת האיום בעונש על התנהגות הפרט כחלק מהחברה לבין השפעת הענישה בפועל על התנהגות הפרט שנענש. האיום בעונש מכוון איפוא כלפי בני החברה כולם. הוא מפורט בחוק הפלילי ומומחש על־ידי אפשרות הפעלת המשטרה, מערך התביעה ומערכות בתי המשפט ובתי הסוהר. כל עוד לאיום בעונש השפעה המעכבת את ההתנהגות העבריינית אנו דנים בהרתעה כללית. הדיון יתרכז בסוג זה של הרתעה.