התחייבות של צרכן על-פי מסמך סחיר וויתורו כלפי הנמחה - לקראת דין מיוחד

משפטים: כרך ה
בנימין גבע (גרינברג)

במרכז הדיון שלהלן תעמוד שאלת מעמדו של אדם הרוכש סחורה או מקבל שירות לשימוש עצמי (להלן—צרכן) כלפי קונה בתום לב של זכויות הסוחר הנובעות מהעיסקה עמו. במיוחד יעסיק אותנו ויתור הצרכן על כוחו להעלות כלפי קונה זה טענות שעילתן היא הפרת חוזה המכר על־ידי הסוחר. ויתור זה עשוי לנבוע מהתחייבות מפורשת בחוזה המכר או מעצם היות חיוב הצרכן על־פי מסמך סחיר, ועלול להביא לידי כך שהצרכן יחוייב לשלם בגין תמורה שלא ניתנה לו. הדיון יבחן את הבעיה בכללותה ואת התגבשותו של דין מיוחד בארה״ב ובקנדה לפתרונה.