תכנון ובנייה לאור משפטנו הפרטי

משפטים: כרך טו
אסף פוזנר

מטרת רשימה זו היא לבדוק, האם ובאיזו מידה חלים חוקים מתחום המשפט הפרטי על זכויות הנדונות בדיני התכנון והבנייה. בהקשר זה אתייחס לדיני התכנון והבנייה במובנם הרחב, היינו: הדינים המסדירים את הפיקוח הציבורי על השימוש במקרקעין. כיוון שדיני התכנון והבנייה דנים במקרקעין, יתמקד הדיון בראש ובראשונה בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. הנפקויות של תשובה חיובית, היינו: של הקביעה כי הדינים מתחום המשפט הפרטי חלים על זכויות מתחום דיני התכנון והבנייה, הן רבות וחשובות.