על הוראות המעבר של חוק המקרקעין תשכ"ט-1969

משפטים: כרך ב
אמנון גולדנברג

הוראות המעבר של חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 שונות מהאלה המצויות בסדרת החוקים שבאה להחליף את הוראות הדין העותומני והחקיקה המנדטורית בשטח המשפט האזרחי. בה בשעה שכל החוקים החדשים מסדרה זו פניהם צופות לעתיד, והם חלים רק לגבי עסקות שנקשרו מיום כניסתו של אותו חוק ואילך הנה חוק המקרקעין צופה גם אל פני העבר, והוא במספר רב של עניינים בעל תחולה רטרואקטיבית. הוראות המעבר של חוק המקרקעין מצויות בסעיף 166, וזו לשונו: 
"א. עסקה במקרקעין והתחייבות לעסקה כזאת, שנעשו לפני תחילת חוק זה, וכן זכות במקרקעין שהיתה מוקנית ערב תחילתו וחוק זה אינו מכיר בה, יוסיף לחול עליהן הדין הקודם. 
ב. זכות במקרקעין שחוק זה דן בה יחול עליה חוק זה אף אם נוצרה לפני תחילתו."
הוראות מעבר אלה, אין להן אח ורע בחקיקה החדשה שלנו, והן מעוררות כמה קשיים שלא קל להתגבר עליהם.