התנאים בדיני התלמוד

משפטים: כרך ד
שלום אלבק

הלכות רבות נמסרו בתלמוד על התנאים ודרכיהם. אבל לא נתפרשה משמעותן של ההלכות הללו ולא נתבארו העקרונות שעליהם מיוסדות ההלכות. על חלק מן ההלכות נאמר שהן פלי דרכי התנאי שהתנה משם עם בני גד ובני ראובן כשהנחיל להם את ארץ הגלעד, כמו שמפורט בספר במדבר (פרק ל"ב), אבל לא נתפרשה מה הטעם שכל תנאי שאדם מתנה עם חברו צריך להיות בצורה מסוימת שהייתה לתנאי בני גד ובני ראובן. ואף שאר ההלכות לא נפרש טעמן. בדברים הבאים יתבארו העקרונות של פיהם נתפטרו הלכות התנאים בתלמוד, ומתוך כך יובן גם טעמנה של כל הלכה והלכה.