ההגנה על חסינות המעון במשפטנו בפלילי

משפטים: כרך א
דן ביין

האימרה ״ביתו של אדם הוא מבצרו״ לקוחה אמנם מן המשפט האנגלי, אולם היא מבטאת מגמה שאינה בשום פנים מיוחדת למשפט האנגלי. ברוב שיטות המשפט המודרניות מוכרת זכותו של אדם לחסינות מעונו, כאחת מזכויות היסוד של האדם ויש לא מעט שיטות הרואות אפילו צורך להבטיח זכות זו בחוקה.

הערך של חסינות בית המגורים או המעון בפני חדירה לתוכו, שלא ברשותו של המחזיק, או ההשארות בו שלא בהסכמתו, אינו נופל בהרבה בחשיבותו מן הערך של חסינות גופו של אדם, וכמו זה האחרון, יש אינטרס חברתי כללי בשמירתו, החורג מעבר לאינטרס של הפרט הנפגע עצמו.

החשיבות הרבה שמיחסת החברה לשמירה על חסינות המעון מעל ומעבר לחשיבות המיוחסת לרכוש בדרך כלל נובעת ממכלול של גורמים אשר רובם כה ברורים ומובנים עד כי נוכל להסתפק בהצבעה עליהם ללא צורך בפירוט: כל אדם זקוק למידה מסוימת של שלוה ובטחון על מנת שיוכל לחדש מידי פעם את כוחותיו הגופניים והנפשיים שהוא זקוק להם לשם מילוי תפקידיו בחברה. במציאות של חברה עירונית צפופה, המקום הטבעי שבו מחפש אדם שלוה ובטחון זה הוא מעונו. למעשה מורגל אדם משחר ילדותו, לראות במעון מקום מפלט ומבטחים. נטילת בטחון זה מערערת את אחד מיסודות קיומו הנפשי, ובודאי פוגעת במישרין או בעקיפין ביכולתו להיות אזרח מועיל בחברה.

לאור החשיבות החברתית הכללית שיש בשמירה על חסינות המעון, אין להסתפק בקיומן של תרופות אזרחיות בידי הפרט הנפגע ובפרט כשתרופות אלה הן בלתי מספיקות כשלעצמן אלא קיים צורך בהתערבותו של המשפט הפלילי. בדברנו על חסינות המעון, מתכונים אנו למניעת עצם החדירה לתחום המעון שלא ברשותו של המחזיק. אמנם תוך כדי החדירה הבלתי מורשית לתחום המעון, או בעקבותיה יכולים להפגע ערכים נוספים כגון, השלמות הגופנית והחירות האישית של המחזיק, זכויות החזקה ברכושו ושלמותו הפיזית של הרכוש הנמצא בתוך המעון. אולם ערכים אלה עלולים להפגע לאו דוקא בתוך המעון, אם כי עובדת הפגעותם בתוך המעון דוקא עלולה להיות נסיבה מחמירה. על כן הם מוצאים את הגנתם על־ידי קיומן של העבירות הכלליות המתיחסות לערכים אלה, כגון רצח, תקיפה, מאסר שוא, גניבה, גרימת נזק לרכוש בזדון וכיוצא באלה.

כשאנו מדברים איפוא על ההגנה על המעון, הרי ההדגשה היא על הגנת הזיקה הנפשית המיוחדת, שבין אדם לבית שבצל קורתו נמצא מרכז חייו, במידה זו או אחרת של קביעות, ואין זה מעלה או מוריד לעניננו מה טיב זכויותיו הרכושיות לגבי המעון, האם הוא מחזיק בו כבעלים, כשוכר, כבר רשות, או סתם מחזיק בו בפועל ללא זכות חוקית.